Page 12 - Kooperatif Ana Sozlesme
P. 12

ı) Taşınmaz ve taşınır mallar, aynlar edinmek, yaptırmak veya gerektiğinde satmak,
işletmeleri devralmak, kooperatifin yatırımları için gerekli tesislerin yapılmasına yetki
vermek,

    i) Ortakların her türlü ihtiyaçları ile ilgili araç, gereç canlı cansız demirbaşlar ile
üretim ihtiyaçlarına cevap verecek maddelerin sağlanması için karar almak, kooperatifçe
ortaklara verilecek aynî ve nakdi kredi ve avansın ödeme şekli ve miktarını belirlemek,

    j) Gerektiğinde yönetim kuruluna anasözleşme hükümleri içerisinde yetkiler
tanımak,

    k) Yönetim kurulunun hazırlanmış olduğu iş programı ve bütçe teklifini onaylamak,
    l) Şubeler, alım ve satım merkezleri açmak için yönetim kuruluna yetki vermek,
    m) Kooperatifin birliğe katılması hakkında karar vermek ve katılma payının kaynağı
ile ödeme şeklini belirlemek, birlik temsilcilerini seçmek,
    n) Ortak alınacak yerleşim merkezlerini belirlemek,
    o) Gerektiğinde kayıtların incelenmesi için hesap tetkik komisyonu seçmek,
    ö) Yönetim kurulu tarafından verilen ortaklıktan çıkarılma kararlarını inceleyip
onaylamak veya onaylamamak,
    p) Proje konusu ve keşif bedeli de göz önünde tutulmak suretiyle yönetim kuruluna
borçlanma yetkisi vermek, yatırım yapılması ve ortaklara birlikte müteselsilen
borçlanmaya karar almak,
    GENEL KURUL TOPLANTILARI:
    Madde 54- Genel Kurul;
    1- KuruluÅŸ,
    2- OlaÄŸan,
    3- Olağanüstü olmak üzere 3 şekilde toplanır.
    KURULUŞ GENEL KURUL TOPLANTISI:
    Madde 55- Kuruluş genel kurulu, anasözleşmenin ilanından sonra en geç bir ay
içerisinde kurucu ortaklardan birinin daveti üzerine toplanır.
    Toplantı tarihine kadar kaydedilmiş bütün ortaklar toplantıya katılma hakkına
sahiptir.
    OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI:
    Madde 56- Olağan genel kurul toplantısı, yönetim kurulunun daveti ile her yıl,
hesap devresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren en geç 6 ay içinde yapılır.
    OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI VE ÇAĞRI:
    Madde 57- Olağanüstü genel kurul toplantısı, yönetim kurulu, denetçiler, ortağı
olduğu üst birlik ve tasfiye memurları tarafından toplantıya çağrılır.
    Ancak genel kurul yukarıda belirtildiği şekilde toplanamadığı takdirde Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptir.
    Madde 58- Dört ortaktan az olmamak kaydıyla ortak sayısının en az onda birinin
isteği üzerine genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Toplantı talebinin haklı bir
gerekçeye dayanması gerekir.
    Yönetim kurulu, denetçiler, ortağı olduğu üst birlik bu isteği sırasıyla onar gün
içinde yerine getirmediği takdirde toplantı talebinin haklı bir gerekçeye dayandığının
bakanlıkça tespiti halinde istek sahiplerinin müracaatı üzerine veya doğrudan doğruya
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından genel kurul toplantıya çağırılabilir.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17