Page 13 - Kooperatif Ana Sozlesme
P. 13

Çağrılmadığı takdirde istek sahipleri mahalli mahkemeye başvurarak genel kurulu
bizzat toplantıya çağırma izni alabilirler.

    ŞEKİL VE GÜNDEM:
    Madde 59- Yönetim kurulu o yıla ait ilk genel kurul toplantısının yapılacağı tarihten
15 gün önce ortakların en kolay ve en emin şekilde haber almalarını sağlamak üzere
mahalli örf ve adetlerin gerektirdiği duyurma usullerine göre toplantı çağrısı ve ilanını
yapar. İlanda, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının tarihi de belirlenir. Bu
süre 15 günden az 30 günden fazla olamaz. Bu çağrı yazılı olarak imza karşılığında olabilir.
Toplantı ilanını ihtiva eden yazıya gündemi de ekleyerek ilan ve toplantının başlama günü
hariç 15 gün önceden kooperatifin kapısına; ortakların bulunduğu yerleşim merkezinin
muhtarlık ilan yerine asılır. İlanın yapıldığına dair düzenlenen tutanak mahalli muhtarlıkça
onaylanır. Anasözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise yapılacak ilanda değiştirilecek
madde numaralarının yazılması ile yetinilir. İlanların bir örneği toplantıdan en az 15 gün
evvel Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Mahalli Teşkilatına ve Mülki İdare Amirliğine
gönderilir.
    Ayrıca, bakanlık temsilcisine ödenmek üzere bakanlıkça tespit edilecek ücret maliye
veznesine yatırılır.
    Dörtten az olmamak üzere, ortakların en az 1/10’u tarafından genel kurul
toplantısından en az yirmi gün önce yazılı olarak bildirilecek hususların gündeme
konulması zorunludur.
    Toplantı için bakanlık temsilcilerinin atanması Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’ndan yazılı olarak istenir. Bakanlık temsilcisi toplantıya gelmez ise mahalli idare
amirine durum bildirilir. Temsilci yine gelmez ise bir saat sonunda toplantıya başlanır ve
bu durum bir tutanakla belirlenir.
    Gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak, kooperatife kayıtlı ortakların en
az 1/10’unun başkanlık divanı oluşumundan sonra gündem maddelerinin görüşülmesine
geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde hesap tetkik komisyonunun seçilmesi,
bilanço incelenmesinin ve ibranın geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında
karar alınması, genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması ve kanun, anasözleşme ve iyi
niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu
kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin
seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile
gündeme alınır.
    TOPLANTIYA BAŞLAMA:
    Madde 60- Toplantı, yönetim kurulu başkanı veya üyeleri, bulunmadıkları zaman
denetçilerden biri veya olmadıkları zaman genel kurulca gösterilecek bir ortak tarafından
yoklamayı müteakip açılır. Toplantının gerçekleştirildiği tarihten 3 ay evvel kooperatife
kaydolmuş olan ortakların 1/4’ ü, ortak sayısı 5.000’in üzerinde olan kooperatiflerde
ortakların 1/50’sinin bulunduğu anlaşılınca başkanlık divanı seçimine geçilir. Toplantıya
katılan ortakların çoğunluğu ile toplantıyı idare edecek bir başkan, bir başkan vekili, en az
birer kâtip ve oy ayırıcısı seçilerek başkanlık divanı oluşturulur ve gündemin diğer
maddelerine geçilir. Başkanlık divanı kooperatif başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18