Page 14 - Kooperatif Ana Sozlesme
P. 14

denetçilerden herhangi biri ile kooperatif ortağı memurlar seçilemez. Başkanlık divanı
ortaklar veya üst kuruluş temsilcileri arasından seçilir.

    Toplantının açılıp gündem maddelerinin görüşmelerine başlandıktan sonra herhangi
bir sebeple toplantının devamına imkân görülmemesi veya divanın çekilmesi halinde,
müteakip gündem maddelerini görüşmek üzere, ibraya ait madde görüşülmemişse
yönetim kurulu, görüşülmüşse Bakanlık veya yetkili mahkemece atanacak yönetici kurul
(Kayyum) tarafından yapılacak çağrı üzerine genel kurul yeniden toplanır. Çağrıya ilgili
olarak 59. madde uygulanır.

    Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantıda çoğunluk
aranmaz. Ancak ikinci toplantının yapılabilmesi için asgari ilgili Kanunda belirtilen kurucu
ortak sayısı kadar ortağın katılımı şarttır,

    Şayet toplantıda kooperatifin dağılmasına veya diğer bir kooperatifle birleşmesine
dair gündem maddelerinin görüşülmesi söz konusu ise bu takdirde toplantıda tüm
ortakların asgari 1/4 katılımı zorunludur.

    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcisi, toplantının kanun, anasözleşme ve
gündemde belirtildiği şekilde yürütülmesini denetleme ve temin ile görevlidir. Bakanlık
temsilcisi bütün genel kurul belgelerini imzalamakla yükümlüdür.

    HAZIR BULUNANLAR LÄ°STESÄ°:
    Madde 61- Genel kurul toplantısına katılan ortaklar için önceden “hazır bulunanlar
listesi” ismi altında 4 adet olmak üzere bütün ortakların ortak numarası ortaklığa kabul
tarihi, adı ve soyadı, taahhüt ve ödenmiş sermayesi, ikamet adresi ile imza hanelerini
ihtiva eden liste hazırlanır. Bu liste toplantıya katılan ortaklara toplantı başlamadan evvel
imzalattırılır.
    KARAR NÄ°SABI:
    Madde 62- Kararlar hazır bulunan ortakların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği
halinde tekrar oylama yapılır. Vekâleten oy kullanılmaz. Ancak birliklere girme veya
birlikten ayrılma, anasözleşme değişikliği, dağılma, birleşme ve ayrılma hakkındaki
kararlarda hazirun listesini imzalayan ortakları 2/3 nisabı aranır.
    Ortakların şahsi sorumluklarının ağırlaştırılması veya ek ödeme yükümlükleri
hakkında alınacak kararlar için bütün ortakların 3/4’ünün rızası gereklidir. Anasözleşmenin
27. ve 41. maddelerindeki şahsi sorumlulukların ağırlaştırılmasıyla ilgili değişiklikler için de
aynı oran aranır. Genel kurulda verilen kararlar hazır bulunmayan veya olumlu oy
kullanmayan bütün ortaklar için de geçerlidir.
    Ancak, kamu kuruluşlarından kredi alındığı takdirde kredi miktarının artırılmasından
yararlanmak üzere alınacak kararlar çoğunlukla verilir.
    BÃœTÃœN ORTAKLARIN HAZIR BULUNMASI HALÄ°:
    Madde 63- Kooperatifin bütün ortakları toplantıda hazır bulunduğu sürece ve bir
itiraz olmadığı takdirde genel kurul toplantılarına ait olan diğer hükümler saklı kalmak
şartı ile toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa dahi kararlar alınabilir. Bu
gibi kararların, ortaklar veya ortakların toplantıda oy birliği ile seçecekleri temsilciler
tarafından imzalanması gereklidir.
    OY HAKKI:
    Madde 64- Genel kurul toplantı tarihinden üç ay evvel ortak olmayanlar hariç her
ortak genel kurula katılma hakkına haizdir. Miras veya devir yoluyla ortak olanlar eski
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19