Page 15 - Kooperatif Ana Sozlesme
P. 15

ortağın hak ve yükümlülüklerini aynen taşır. Genel kurulda her ortak, payı ne olursa olsun
yalnız bir oya sahiptir.

    OYA KATILAMAYACAKLAR:
    Madde 65- Kooperatif işlerinin yürütülmesinde yönetim kurulunca
görevlendirilenler yönetim kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu
hükümler denetçiler hakkında uygulanmaz.
    Ortaklardan hiç birisi kendisi veya karı ve kocası yahut usul ve füruu ile kooperatif
arasında şahsi bir işe veya davaya dair olan görüşmelerde oy hakkını kullanamazlar.
    YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLERİN SEÇİMİ:
    Madde 66- Genel kurulca verilecek karara göre secimler açık veya gizli oyla yapılır.
Gizli oy, açık tasnifle yapılan yönetim kurulu ve denetçiler seçimlerinde kooperatifin
mühürlü seçim kâğıtları kullanılır. Bunlar “hazır bulunanlar listesi” ni imza eden ortaklara
verilir. Gizli oylamada, kooperatif mührü ile mühürlenmiş boş oy pusulalarının kullanılması
esastır. Ancak, genel kurulca karar alınmak kaydıyla ayrıca basılı oy pusulası da
kullanılabilir. Genel kurulun yalnızca basılı oy pusulası kullanılması yolunda alacağı karar
geçersizdir. Genel kurulda kooperatif mührü ile mühürlenmiş boş oy pusulaları ve basılı
oy pusulalarından başkaca bir pusula seçim için kullanılmaz. Matbaada basılmış veya yazı
makinesi ile yazılmış ya da çoğaltılmış oy pusulaları basılı oy pusulası sayılır.
    Seçimlerde oy pusulalarına yönetim kurulu, denetim kurulu ve birlik temsilcisi kadar
asil ve aynı sayıda yedek üye adayı ortak numaraları ile birlikte ayrı ayrı bölümler halinde
yazılır. Oy pusulalarına organlar ve birlik temsilcileri için seçilecek üye sayısından fazla
isim yazılır ise fazla isim yazılı bölüm iptal olunur. Oy pusulalarındaki isimlerin üzeri
çizilerek yerlerine yenilerinin yazılması mümkündür.
    Seçimlerde en çok oy alanlar seçilmiş sayılır. Oyların eşitliği halinde Divan
Başkanının uygun göreceği şekilde kura çekimi yapılır. Seçilmiş olan yedeklerin sıralaması
oy sayısına göre yapılır. Oylarda eşitlik halinde listedeki sıralama esas alınır.
    Basılı oy pusulaları için de aynı şartlara uyulur. Ortaklar oylarını tasnif heyetinin
önünde seçim sandığına atarlar. Tasnife başlanıldığında oy sayıları ortak sayısı ile kontrol
edilir. Fazla çıktığı zaman oy pusulaları açılmadan fazlalıklar iptal edilir.
    Yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ve birlik temsilcisi seçiminde bir tek oy sandığı
kullanılır. Sandık açılıp oy ayrımı bittikten sonra sonuçlar tutanağa yazılır.

    GENEL KURUL TOPLANTISINA AÄ°T BELGELERÄ°N
    RESMİ MAKAMLARA GÖNDERİLMESİ:
    Madde 67- Genel kurul görüşmeleri tutanağa bağlanır. Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı temsilcisi ile başkan ve kâtipler tarafından imzalanan bu tutanaktan, toplantıya
katılan ortak sayıları gösterilir. Yeni seçilip göreve başlayan yönetim kurulu tarafından en geç
toplantı gününden itibaren 15 gün içinde gündem, toplantı çağrısı ve ilanı, tutanağı, yönetim
kurulu ve denetçiler raporu, bilanço, kâr, zarar cetveli, genel kurul toplantısında hazır bulunan
ortaklar listesi ile genel kurul toplantı tutanağı ve üst kuruluş paylarının ödeme makbuzlarının
her birisinden birer adet olmak üzere hazırlanan evraklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20