Page 16 - Kooperatif Ana Sozlesme
P. 16

mahalli teşkilatına verilir. Bu evrakların birer adedi aynı zamanda kooperatifin bağlı
bulunduğu birliğe de gönderilir.

    Ayrıca, alınan genel kurul kararlarından tescil ve ilanı gerektirenler kanuni süresi içinde
tescil ve ilan edilir.

    KARARLARIN BOZULMASI VE ŞARTLARI:
    Madde 68- Aşağıda belirtilen kimseler; kanuna, anasözleşme hükümlerine ve iyi
niyet esaslarına aykırı olduğu iddiası ile genel kurul kararları aleyhine, toplantıyı takip
eden günden başlamak üzere bir ay içinde, kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki
mahkemeye baÅŸvurabilirler.
    1- Toplantıda hazır bulunup ta kararlara katılmayarak karşı görüşlerini tutanağa
geçirten, oyunu kullanmasına haksız olarak izin verilmeyen, toplantı çağrısının usulüne
uygun yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini, genel kurul
toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden
ortaklar,
    2- Yönetim kurulu,
    3- Kararların yerine getirilmesi yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin şahsi
sorumluluklarını gerektirdiğinde bunların her biri,
    Ayrıca, bozma davasının açıldığı ve duruşmanın yapılacağı gün, yönetim kurulu
tarafından usulen ilan olunur.
    Genel kurulda alınan bir kararın mahkeme tarafından bozulması bütün ortaklar için
hüküm ifade eder.
    YÖNETİM KURULU:
    Ödevi ve Üye Sayısı:
    Madde 69- Yönetim kurulu, kanun ve anasözleşme hükümleri içinde kooperatifin
çalışmasını yöneten ve onu temsil eden yürütme organıdır. Yönetim kurulu kooperatif
hükmü şahsiyetinin kanuni temsilcisi olup, kooperatif idaresinde işletme sahibi gibi bir yer
tutar.
    Yönetim kurulu üyeleri ve yedekleri genel kurul toplantısında ortaklar arasından 3
asıl 3 yedek olmak üzere en az bir, en fazla dört yıl için seçilirler. Genel kurulca böyle bir
süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl seçilmiş sayılır. Görev süresi sona eren üyelerin
seçilme hakkı vardır. Tüzel kişiler de yönetim kurulu üyeliğine seçilebilirler. Yönetim
kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişiler, temsilcilerinin isimlerini kooperatife bildirir.
    Bu genel kurulda ibra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri gündemde seçim maddesi
var ise tekrar yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine seçilemezler. Şayet gündemde seçim
maddesi yok ise yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine seçim maddesi konması
zorunludur.

    TEMSÄ°L:
    Madde 70- Yönetim kurulu üyeleri, seçilmelerini müteakip yapacakları ilk toplantıda
gizli oyla görev bölümü yaparak başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üyeyi tespit eder.
Aynı toplantıda, yönetim kurulunun yapacağı mutat toplantı tarihlerini ve yerini belirler.
Bu toplantıda ayrıca, lüzumu halinde yapılması zorunlu olan mutat dışı toplantılara
çağrının nasıl ve kimler tarafından yapılacağına dair karar alınır. Yönetim kurulu başkanı,
olmadığı zaman yardımcısı kooperatifi temsilen birinci derecede imzaya yetkilidir. İkinci
imza yetkisi yönetim kurulunca muhasip üyeye verilir. Kooperatifin hukuken
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21