Page 17 - Kooperatif Ana Sozlesme
P. 17

bağlanabilmesi için kooperatif unvanının yazılıp altının imzaya yetkili olan iki kimse
tarafından imzalanması gerekir.

    Kooperatifi temsile yetkili olanlar kooperatifin konularının sınırları içerisinde çeşitli
işleri hukuki işlemleri, kooperatif adına yapmak ve kooperatifin unvanını kullanmak
hakkına sahiptirler.

    Yönetim kurulu üyeleriyle kooperatifi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları tescil
ve ilana tabidir.

    YÖNETİM KURULUNUN ÜYELİK ŞARTLARI:
    Madde 71- Yönetim kurulu üyeliğine seçilebilmek için;
    a) Türk vatandaşı olmak,
    b) Aynı türde başka bir kooperatifin yönetim kurulu üyesi olmamak,
    c) Türk Ceza Kanunundaki zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, görevi suistimal,
sahtekarlık, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, emniyeti suistimal ve Devletin şahsiyetine
karşı işlenen suçlardan veya 1163 sayılı Kanuna göre mahkum olmamak,
    d) Orman Kanununa muhalefet suçundan hapis cezasıyla mahkûm olmamak,
    e) Birbirleriyle ve denetleme kurulu üyeleriyle üçüncü dereceye kadar (üçüncü
derece dâhil) akraba olmamak,
    f) Aralarında herhangi bir iş ortaklığı bulunmamak,
    g) Hacir altında bulunmamak,
    h) 18 yaşından küçük olmamak,
    ı) En az ilkokul mezunu olmak,
    j) Kooperatifin çalışma konuları ile ilgili işlerin ticaret ve komisyonculuğunu
yapmamak,
    gerekmektedir.
    Üyelik şartları denetçiler tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları halde
seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca son verilir.
    Haklarında yukarıdaki suçlarla ilgili olarak kamu davası açılmış olanların görevleri ilk
genel kurul toplantısına kadar devam etmekle beraber, yönetim kurulunca bu durumdaki
üyelerin genel kurulca azli veya göreve devamı hakkında karar alınmak üzere yapılacak ilk
genel kurul gündemine madde konulur.
    Genel kurulda en çok oy alan ortaklar aldıkları oy sayısına göre yönetim kurulu asıl
ve yedek üyeliğine seçilmiş olurlar. Oylar eşit gelirse kuraya başvurulur. Yönetim
kurulundan ayrılan bir üyenin yerine yedek üyelerden, alınan oy sırasına göre biri geçer.
    Herhangi bir sebeple, yönetim kurulu toplantı nisabını kaybederse boşalan yönetim
kurulu üyeliklerine denetim kurulu üyeleri tarafından gecikilmeksizin yeteri kadar yedek
üye çağrılır.
    Yönetim kurulu üyelerinden biri veya bir kaçı kooperatifi temsil yetkisine sahip
murahhas üye seçilebilir. Murahhas üyelerin seçilmesi, değiştirilmesi Ticaret Siciline tescil
ettirilir.
    Yönetim kurulu en az iki üyenin katılımı ile toplanır ve kararları çoğunlukla alır.
    Yönetim kurulu üyeliğine seçilenler, denetçiliğe, hakem kurallarına hesap tetkik
komisyonuna seçilemezler. Yönetim kuruluna seçilenler ortaklık işlemleri dışında kendisi
veya başkası namına, bizzat veya dolaylı olarak kooperatifle kooperatif konusuna giren bir
ticari muamele yapamaz.
    ÇALIŞMA ŞEKLİ:
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22