Page 18 - Kooperatif Ana Sozlesme
P. 18

Madde 72- Yönetim kurulu toplantılarında üyeler, vekalet veya temsil yoluyla oy
veremezler. Yönetim kurulu ayda en az bir defa toplanır. Birbiri ardına üç defa mazeretsiz
olarak mutat toplantıya gelmeyen üye istifa etmiş sayılır

    Madde 73- Yönetim kurulu üyeleri her zaman görevinden ayrılabilir. Ancak ayrılan
üyenin görevli olduğu zamana ait sorumluluğu zararın ve bunun sorumluluklarının
öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl, her halükarda zararı doğuran fiilin oluş tarihinden
itibaren tazminat davası açma hakkı beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

    Madde 74- Yönetim kurulu üyeleri topluca istifa ettikleri ve yedekler istifa eden
üyelerin yerini dolduramadığı takdirde, kooperatif denetçilerce, olmadığı takdirde
Bakanlıkça olağanüstü genel kurul toplantısına çağrılarak, yeniden yönetim kurulu
üyelerini seçer. Yönetim kurulundan bir üye istifa edipte, yerine geçecek yedek üye yoksa
yönetim kurulu, ortaklar arasından birisini yönetim kurulu üyeliğine seçerek yeni üyeyi
toplanacak ilk genel kurulun onayına sunar.

    Yeni üyeler seçilip göreve başlayıncaya kadar eskileri göreve devam eder. Eski
yönetim kurulu görevi devretmemiş ise devredene kadar, genel kurulca karara bağlanmış
ödemeler ile önceden ödeme planına bağlanmış ödemeler, vergi, resim ve harç
ödemesiyle görevleri sınırlıdır.

    ÃœCRET:
    Madde 75- Yönetim kurulu üyelerine genel kurulca belirlenen aylık ücret, huzur
hakkı, risturn ve yolluk dışında hiçbir ad altında başkaca ödeme yapılamaz.
    Madde 76- Yönetim kurulu üyeleri ve temsile yetkili şahıslar genel kurulun
devredemeyeceÄŸi yetkilerini kullanamaz.
    YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:
    Madde 77- Yönetim kurulunun görevleri şunlardır.
    a) Genel kurul tarafından verilen kararları yerine getirmek ve kooperatif işlerini
ortakların yararına uygun şekilde yürütmek,
    b) Defter, hesap ve kayıtları kanun ve anasözleşmeye uygun olarak tutmak.
    c) Kooperatifin nakit varlığı ile menkul ve gayri menkullerini gereği gibi kullanmak,
iÅŸletmek ve korumak.
    d) İmkânlarla orantılı olarak şubeler, alım ve satım merkezleri açılmasını genel kurula
teklif etmek,
    e) Kooperatifin varlığından, ortakların üretim kapasitelerini arttırmak için
durumlarına göre bilanço yılı içinde tahsil edilmek üzere avans vermek,
    f) Genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,
    g) Genel kuruldan alınan yetki ile işlerin görülmesi için gerektiğinde ortakları
görevlendirmek, müdür, memur müstahdem ve işçi çalıştırmak,
    h) Kanunlara aykırı olarak alınan genel kurul kararları aleyhine iptal davası açmak,
    ı) Genel kurul toplantısından otuz beş gün önce çalışma raporu, bilanço, gelir-gider
cetvelini ve bütçe teklifini hazırlayıp denetçilere vermek ve genel kurul toplantısından on
beş gün önce ortakların incelenmesine sunmak,
    k) Kooperatifin aczi veya mali durumunun bozulması halinde genel kurulu
toplantıya davet etmek,
    l) Kanun ve anasözleşmedeki ortaklık hak ve ödevlerinin yerine getirmeyen ortaklar
hakkında karar alarak durumu genel kurulun onayına sunmak,
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23