Page 19 - Kooperatif Ana Sozlesme
P. 19

m) Denetçilerin seçim ve görevden alınmalarını Ticaret Siciline tescil ve ilan
ettirmek,

    n) Gerektiğinde tasfiye işlerini yürütmek,
    o) Kooperatifi temsile yetkili şahısları tescil ve ilan ettirmek,
    p) Eski yönetim kurulu üyeleri ile kooperatif memurlarının sonradan tespit edilen
yolsuzluklarını ilgili mercilere bildirmek,
    r) Kooperatifin amacına uygun gayrimenkul alımlarında, tapu devri veya tapuya şerh
verdirilerek bir satış vaadi sözleşmesi yapmak,
    s) Tanıtma ve ortak kaydetmek amacıyla yapılacak ilan, reklam ve açıklamaları eksik
ve gerçeğe aykırı olmayacak şekilde yapmak, bunların yanıltıcı bilgi ve unsurlar
taşımamasını sağlamak,
    t) Kooperatife ait mal, para ve para hükmündeki kağıtları ve gizlide olsa bunlarla
ilgili defter ve belgeleri istenildiğinde müfettişlere, kooperatif kontrolörlerine ve kredi
kuruluşlarının denetim görevlilerine göstermek, saymasına ve incelenmesine yardımda
bulunmak, istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek ve doğru beyanda
bulunmak,
    u) Ortaklar ile ortak olmak için müracaat edenlerin anasözleşmede gösterilen
ortaklık şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, uygun olanları ortak olarak
kaydetmek.
    v) Mal beyanında bulunmak.
    y) Denetim amacıyla denetçilerin 92. madde doğrultusunda talebi halinde
kooperatife ait her türlü defter ve belgeleri vermek,
    z) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yaptırılacak denetim neticesi verilecek
talimatlara uymaktır.
    Madde 78- Görevi son bulan yönetim kurulu, yeni yönetim kuruluna seçim
gününden başlayarak bir hafta içinde bütün hesapları bilgi ve belgeleri devretmek
zorundadır.
    Madde 79- Yönetim kurulunun kararları, sahifeleri noterce tasdik edilmiş, “karar
defteri”ne sıra numarası ve tarihiyle yazılır ve toplantıda hazır bulunan üyeler tarafından
toplantıda alınan kararlar imzalanır. Verilen karara karşı görüşlü veya çekimser kalanlar,
muhalefet veya çekinme sebeplerini kararın altına yazarak imzalamak zorundadırlar.
    Bunu yapanlar kararın uygulanması sırasında doğacak zararlardan dolayı diğer
üyelerle birlikte sorumlu olmazlar. Böyle hareket etmeyenler sorumluluğa katılırlar.
    Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.
    YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUKLARI:
    Madde 80- Yönetim kurulu; genel kurul tutanaklarının gerekli defterlerin ve ortak
listelerinin düzenli tutulup saklanmasından ve işletme hesabıyla yıllık bilançonun kanuni
hükümlere uygun olarak hazırlanmasından, incelenmek üzere denetleme kuruluna
verilmesinden, kooperatife, ortaklara ve kooperatif alacaklılarına karşı ortaklaşa
sorumludurlar. Ortaklaşa sorumluluğu gerektiren işlerden bir eksikliği olmadığını ispat
eden, özellikle bu işlere karşı oy vermiş olup durumu görüşme tutanağına yazdırmakla
beraber denetleme kuruluna hemen yazılı olarak bildiren özrüne dayanarak o işlemlerin
görüşmelerinde hazır bulunmayan üye, sorumluluktan kurtulur.
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24