Page 20 - Kooperatif Ana Sozlesme
P. 20

Görevleri gereği gibi yapmadığı anlaşılan yönetim kurulu üyelerinin genel kurul her
zaman işine son ve haklarında soruşturma kararı verebilir. Her ortağın veya işten el
çektirilenlerin dava açma hakkı saklıdır.

    Bu kararın gereğini denetleme kurulu yargı organları vasıtasıyla uygular.
    Madde 81- Yönetim kurulu üyeleri ortaklık işlemleri dışında kooperatif ile ticari
işlemlerde bulunamazlar. Yönetim kurulu üyelerinden her biri, genel kurulun kararı kişisel
sorumluluklarını gerektirdiği durumlarda karar aleyhine iptal davası açabilir. Yönetim
kurulu üyeleri ve kooperatif memurları kasıtları bulunsun veya bulunmasın kendi
kusurlarından doğan zararlardan sorumludurlar. Bunların suç sayılan fiil ve
hareketlerinden ve özellikle kooperatifin para ve malları bilanço, tutanak, rapor ve başka
evrak, defter ve belgeler üzerinde işledikleri suçlarından dolayı devlet memurları gibi ceza
görürler. Yönetim kurulu, tescile bağlı konuları sicil memurlarının isteği üzerine yerine
getirmemesi, tescil ve kayıtta kötü niyetle gerçeğe ters beyanda bulunulması, hallerinde
cezai sorumluluk taşır.
    Kuruluş sırasında kurucu ortaklar tarafından resmi makamlara verilen kooperatif
anasözleşmesi, nakdi sermayenin tescil ve ilandan sonra kooperatif hesaplarına aktarılmak
üzere kurucu ortaklarca geçici yönetim kurulu üyelerinden birisine ödendiğine dair
dilekçe; ayn nevinden sermaye ve kooperatifçe devralınan işletmeye ait değer biçme
raporu gibi vesikaların gerçeğe uygun olmayan şekilde düzenlenmesinden kooperatifin
kurucu ortakları sorumludurlar.
    Madde 82- Yönetim kurulu veya temsile yetkili şahısların kooperatife ait görevlerini
yürütmeleri anında şahsı kusurları olmaksızın meydana getirdikleri haksız fiillerden doğan
zararlardan kooperatif sorumludur.
    TESCÄ°L:
    Madde 83- Kooperatifi temsile yetkili kılınacak kimseleri yönetim kurulu tayin eder.
Yönetim kurulu, bu kimselerin, isimlerini imzalarını ve bu yetkiye dayanan karar suretini
notere tasdik ettirdikten sonra ticaret siciline verir.
    KOOPERATİFİN ACZE DÜŞMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLER:
    Madde 84- Kooperatifin acze düşmesini kabul ettirecek önemli sebepler mevcut ise
yönetim kurulu piyasadaki cari fiyatlar esas olmak üzere, derhal bir ara bilançosu tanzim
eder. Son yılın bilançosu veya daha sonra yapılan bir tasfiye bilançosundaki mevcutların,
kooperatif borçlarını artık karşılayamayacağını gösteriyorsa yönetim kurulu, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı’na keyfiyeti bildirir ve genel kurulu derhal olağanüstü toplantıya
çağırır.
    Pay senetleri çıkarılmış olan bir kooperatifte son yılın bilançosunda kooperatif
varlığının yarısı karşılıksız kalırsa yönetim kurulu derhal genel kurulu toplantıya çağırarak
durumu ortaklara arz eder. Aynı zamanda ilgili mahkemeye ve Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığına bilgi verir. Ancak, ortakları ek ödemeleri yükümlü olan kooperatiflerde,
bilançoda tespit edilen açık, üç ay içinde ortakların ek ödemeleriyle kapanmadığı takdirde
Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı haberdar edilir.
    Mali durumun düzeltilmesinin mümkün görülmesi halinde mahkeme yönetim
kurulunun veya alacaklılardan birinin isteği üzerine iflasın açılmasını erteleyebilir. Bu
takdirde, mevcutlar defterinin tutulması, yönetim memuru atanması gibi kooperatif
varlığının korunmasına ve devamına yarayan tedbirleri alır.
    İŞTEN ÇIKARMA:
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25