Page 21 - Kooperatif Ana Sozlesme
P. 21

Madde 85- Yönetim kurulu, genel kuruldan aldığı yetki ile işlerin görülmesi ile
görevlendirdiği kimseleri ve atadığı müdürü ve diğer temsilci ve vekilleri her zaman işten
çıkarabilir. İşten çıkarılan kimselerin tazminat isteme hakları saklıdır. Ancak, ortaklar
arasından seçilen müdür sebepsiz işten çıkarılma iddiası ile tazminat isteyemez.

    DENETÇİLER:
    Seçim:
    Madde 86- Denetçiler, genel kurul adına kooperatifin bütün işlem ve hesaplarını
tetkik eder.
    Denetçiler ortaklar arasından en az bir, en fazla dört yıl için seçilirler. Genel Kurulca
böyle bir süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl için üç asil ve üç yedek olmak üzere
genel kurul tarafından seçilmiş sayılırlar. Denetçilerden bir tanesi kooperatif ortaklarından
olmayabilir.
    Bu genel kurulda ibra edilmeyen denetçiler gündemde seçim maddesi var ise tekrar
yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine seçilemezler. Şayet gündemde seçim maddesi yok
ise yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine seçim maddesi konması zorunludur.
    Süreleri biten denetçiler tekrar seçilebilir. Denetçiler birbirleriyle ve yönetim kurulu
üyeleriyle 3. dereceye kadar (bu derece dâhil) akraba olamazlar ve kooperatifte idari
görev alamazlar. Görevi biten yönetim kurulu üyeleri genel kurulca ibra edilmedikçe
denetçiliğe seçilemezler.
    Denetçilerin Türk vatandaşı olmaları ve Türk Ceza Kanunundaki zimmet, ihtilas,
irtikâp, rüşvet, görevi suistimal sahtekarlık, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, emniyeti
suistimal ve devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan veya 1163 sayılı Kanuna göre
mahkum olmamaları şarttır.
    Görev kusurlarından veya suç teşkil eden fiillerinden dolayı yönetim kurulu ve
denetçilikten uzaklaştırılanlar denetçiliğe seçilemezler.
    GÖREVE SON VERME:
    Madde 87- Genel kurul, denetçilerin görevlerine her zaman son verebilir. Ortaklar
arasından seçilen denetçiler görevlerine son verilmesinden dolayı tazminat isteyemezler.
    BİR ÜYELİĞİN AÇILMASI:
    Madde 88- Denetçilerden birinin ölümü, çekilmesi, bir engelden dolayı görevlerini
yapamayacak halde bulunması, iflas veya hacir altına alınması gibi bir sebeple
görevlerinin sona ermesi ve yüz kızartıcı bir suçtan dolayı mahkumiyetlerinin kesinleşmesi
halinde diğer denetçiler, genel kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere yerine
yedeklerden birini çağırırlar.
    SORUMLULUK:
    Madde 89- Denetçiler, kanun veya anasözleşme ile verilen görevlerini hiç veya
gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını ispat
etmedikçe ortaklaşa sorumludurlar.
    ÇALIŞMA DÜZENİ VE GÖREV, İNCELEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
    VE DENETÇİLİKTEN ÇEKİLME:
    Madde 90- Denetçiler yılda en az dört defa toplanarak kooperatifin işlemlerini ve
hesaplarını denetler, malları ve kasayı sayar ve görülen noksanlıkları, düzensizlikleri
inceleyerek bunları birer rapora bağlayarak “Denetçiler Denetim Raporları” dosyasında
saklarlar.
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26