Page 22 - Kooperatif Ana Sozlesme
P. 22

Denetçiler, yıllık genel kurul toplantısından 35 gün önce bilançoyu, yönetim
kurulunun hazırladığı yıllık çalışma raporu ve bütçeyi inceleyerek gerekli gördüğü
işlemleri, hesap ve mevcutları elden geçirir ve düşüncesini açık olarak belirterek yıllık
rapor hazırlar. Denetçiler, yapacağı toplantılarda yönetim kurulunun çalışma düzenini ve
başarı derecesini takip ederek gerekli uyarılarda bulunurlar.

    Madde 91- Denetçilerin görevleri; kooperatifin iş ve işlemlerini kontrol etmektir.
Denetçiler şu görevlerle yükümlüdürler:

    a) Kooperatifin işlem ve hesaplarının incelenmesi sonunda buldukları noksan ve
yanlışların giderilmesi için gerekli tedbirleri almak ve ilgili makam ve organlara haber
vermek,

    b) Bilançonun Türk Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanıp
hazırlanmadığına bakmak,

    c) Yönetim kurulu üyelerinin üyelik şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, bu
şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine son verilmesi
için keyfiyeti yönetim kuruluna bildirmek,

    d) Muhtelif sebeplerle yönetim kurulu toplantı nisabını kaybetmesi halinde boşalan
yönetim kurulu üyeliklerine gecikilmeksizin yeteri kadar yedek üye çağırmak,

    e) Üç ayda bir ara denetimi yaparak ve ansızın kooperatif veznesini denetlemek,
inceleme sonuçları olumsuz çıktığı takdirde düzenlenecek raporun birer örneğini yönetim
kuruluna vermek,

    f) Bütçeyi kontrol etmek,
    g) Tasfiye iÅŸlemlerini denetlemek,
    h) Ortaklarla veya kendileriyle kooperatif yöneticileri arasındaki anlaşmazlıkla ilgili
konuları genel kurul gündemine aldırmak ve gerektiğinde olağanüstü olarak genel kurulu
toplantıya çağırmak,
    ı) Genel kurul toplantılarında hazır bulunmak,
    j) Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin ve memurlarının cezayı gerektiren fiillerini
savcılığa bildirmek,
    k) Anasözleşmede ortakların genel kurul toplantılarına katılmaları için gerektiği
belirtilen şartları yerine getirilip getirilmediğini incelemek.
    l) Yapılacak denetim sonucunda düzenlenecek rapora göre hukuki sorumluluğu
tespit edilen yönetim kurulu ve memurlar hakkında genel kurul kararına istinaden gerekli
hukuk davalarını açmak,
    Denetçilerin yukarıda yazılı kontrol yetkileri genel kurul kararı ile sınırlandırılamaz.
Denetçiler ayrıca, kooperatif zararlarını kapatmak için genel kurula sunulacak teklifleri
hazırlayarak toplantı gündemine aldırır.
    Madde 92- Denetçiler, işletme hesabıyla bilançonun defterlerle uygunluk halinde
bulunup bulunmadığını, defterlerin düzenli bir suretle tutulup tutulmadığını ve
işletmelerin neticeleri ile mameleki hakkında uyulması gerekli olan hükümlere göre işlem
yapılıp yapılmadığını incelemekle yükümlüdürler. Ortakları şahsen sorumlu veya ek
ödeme ile yükümlü olan kooperatiflerde denetçiler, ortaklar listesinin usulüne uygun
olarak tutulup tutulmadığını da incelemek zorundadırlar.
    Yöneticiler, bu maksatla denetçilere defterleri ve belgeleri verirler. Denetçilerin
istekleri üzerine müfredat defteri ve bu defterin hangi esaslara göre düzenlendiği ve
istenilen her konu hakkında bilgi verilir.
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27