Page 23 - Kooperatif Ana Sozlesme
P. 23

Ortaklar, gerekli gördükleri hususlarda denetçilerin dikkatini çekmeye ve açıklama
yapılmasını istemeye yetkilidirler.

    Madde 93- Denetçiler yönetim kuruluna yazılı olarak başvurmak suretiyle her
zaman görevden çekilebilir. Açılan üyeliğe yedek üye getirilir, bir üyelik açık kalıp da
yerine geçecek üye bulunmazsa genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılmadan mevcut
denetçiler tarafından kooperatif ortakları dışından bir asil bir yedek üye seçilir.

    Ancak, denetçilerin toptan çekilmesi veya denetçi sayısının bir kişiye düşmesi
halinde yönetim kurulu acilen denetçi seçimini yapmak üzere genel kurulu olağanüstü
toplantıya çağrılır. Yenileri seçilene kadar eski denetçiler görevlerine devam etmek
zorundadır.

    TOPLANTI VE RAPORLAR:
    Madde 94- Denetçiler her yıl yazılı bir raporla beraber tekliflerini genel kurula
sunmak zorundadırlar.
    Denetçiler, görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri eksiklikleri,
kanun veya anasözleşmeye aykırı hareketleri bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları
organa ve gerekli hallerde genel kurula haber vermekle yükümlüdürler.
    Denetçiler, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarına katılırlar. Ancak, yönetim
kurulunda oy kullanamazlar,
    Madde 95- Denetçi raporları üç üye tarafından imzalanır. Rapora katılmayan üye
çekilme sebeplerini belirterek imzalar. Yıllık genel kurul toplantısında “denetçiler raporu”
okunmadan bilanço ve dolayısıyla ibralar konusunda karar alınamaz. Denetçiler azledilmiş
olursa, yeni denetçiler düzenleyecekleri raporda bu olayı da açıklamak ve sebeplerini
belirtmek zorundadırlar.
    SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
    Madde 96- Denetçiler, görevleri sırasında öğrendikleri ve açıklanmasında kooperatif
veya ortaklarının zarara uğrayacağı konularda kooperatif ortaklarına ve üçüncü şahıslara
açıklama yapamazlar.
    HESAP TETKİK KOMİSYONU SEÇİMİ:
    Madde 97- Genel kurul bazı konuların incelenmesi için lüzumu halinde hesap tetkik
komisyonu seçebilir.
    Mevcut ortakların dörtten az olmamak üzere en az 1/10’u, son iki yıl içinde kooperatifin
kuruluşuna veya idari işlemlerine ait bir yolsuzluğun olduğunu, kanun veyahut anasözleşme
hükümlerine önemli bir şekilde aksi hareket edildiğini iddia ettikleri takdirde, bunları
soruşturmak için hesap tetkik komisyonu teşkilini genel kuruldan isteyebilirler. Bu istek kabul
edilmediğinde gerekli masrafları peşin ödeme şartı ile mahkemeye başvurma hakkına
sahiptirler. Komisyona seçilen ortaklar gerekli incelemeleri yapacak bilgi ve beceriye sahip
olmadıkları takdirde; ücreti kooperatifçe karşılanmak üzere dışarıdan uzman kişiler
görevlendirerek gerekli raporları düzenletir.
    Soruşturma sonuçlarına göre iddia doğru görülmediği takdirde veya denetçilerin
vereceği raporda bu talebin haklı sebebe dayanmadığı anlaşılırsa kötü niyetle hareket
ettiği ispat edilen ortaklar kooperatifin bu yüzden gördüğü zarardan sorumludurlar.
    MÃœDÃœR:
    Seçimi ve Tayini:
    Madde 98- Kooperatif Müdürü yönetim kurulu kararı ile ortaklar arasından, tüzel
kişi temsilcilerinden veya dışardan azami yönetim kurulu görev süresiyle sınırlı olmak
kaydıyla düzenlenecek sözleşmeye dayalı olarak tayin edilir.
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28