Page 24 - Kooperatif Ana Sozlesme
P. 24

Müdür, kendiliğinden müdürlük görevini devredemez ve yerine vekil bırakamaz.
Gerektiğinde müdürün görevine son verilme işlemi yönetim kurulunca karara bağlanarak
yapılır.

    Yönetim kurulu ayrı bir müdür atayıncaya kadar, yönetim kurulu üyeleri kendi
aralarından bir veya birkaç üyeyi murahhas üye olarak görevlendirebilir. Bu durumda
murahhas üyeye müdürün tabi olduğu hükümler uygulanır.

    MÜDÜRLÜK ŞARTLARI:
    Madde 99-Müdürlük şartları şunlardır.
    a) Kooperatifçilik bilgilerine sahip olmak.
    b) Siyasi bir partinin üyesi olmamak,
    c) Hukuken memuriyete mani hali bulunmamak,
    d) En az lise mezunu olmak.
    MÃœDÃœRLÃœK ÃœCRETLERÄ°:
    Madde 100- Kooperatif müdürü ve hizmet personelinin ücretleri genel kurulca
kabul edilen bir kadro ve yıllık tahmini bütçeye göre kararlaştırılır.
    MÜDÜRÜN GÖREVLERİ:
    Madde 101- Müdürün görevleri şunlardır:
    a) Yönetim kurulu kararlarını, yıllık çalışma programlarını göz önünde tutarak
uygulamak,
    b) Kooperatifin işlerini yürütmek, işlerin uyumu ve düzenini sağlamak,
    c) Yönetim kurulu toplantılarında oy kullanmamak şartı ile hazır bulunmak.
    Ä°DARÄ° VE TEKNÄ°K PERSONEL:
    Madde 102- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan bir projeye dayalı olarak
kredi veya yardım alan Kooperatifler Bakanlığın istediği şartlara uygun idari ve teknik
personeli atamak mecburiyetindedir.
    MÜDÜRÜN YETKİ VE SORUMLULUĞU:
    Madde 103- Kooperatif müdürü, kooperatif hizmet personelinin amiridir. Denetçiler
ve yönetim kurulu üyelerinden başkasına kooperatifin işleri ile ilgili bilgi veremez.
Kooperatif hizmet personeli müdüre karşı sorumludur. Kooperatif müdürü kendine verilen
görevleri gereği gibi veya hiç yerine getirmezse yönetim kuruluna karşı sorumludur.
    PERSONELİN İŞTEN ÇIKARILMASI:
    Madde 104- Yönetim Kurulu, müdür ve hizmet personelinin işine son verebilir.
Çıkarılma işlerinde yönetim kurulu kararı gereklidir. Müdür ve personelin işten çıkarılması
teklifi denetçilerce yapıldığı takdirde, Yönetim kurulu başkanı, derhal toplantı yapar ve
gerekli kararı verir. Şayet çıkma kararı verilmemişse denetçiler, genel kurulu toplantıya
çağırabilir ve konu orada karara bağlanır.

                        ALTINCI BÖLÜM
                  KOOPERATİF BİRLİKLERİ İLE İLİŞKİLER
    BİRLİĞE GİRİŞ, BAŞVURMA ŞEKLİ VE İTİRAZ:
    Madde 105- Genel kurul kararı ile kooperatifin gelişmesi amaçlarının gerçekleşmesi,
menfaatlerinin korunması, eğitim yapılması ve kooperatifçilik konularında tavsiyeler
alınması gibi hizmetlerin yerine getirilmesi için o bölgede kurulmuş ve faaliyet konuları
aynı nitelikte olan 7 veya daha çok kooperatif tarafından kurulan ihtisas birliklerine ortak
olabilir veya bu özellikte birlikler kurulabilir.
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28