Page 25 - Kooperatif Ana Sozlesme
P. 25

Madde 106- Kooperatif, birlik kurar veya kurulmuÅŸ birliÄŸe girmeye karar verirse
birliğe taahhüt edilecek iştirak sermayesinin miktarı ve ödeme şekli birlik anasözleşmesi
hükümleri çerçevesinde genel kurulca belirlenir.

    Kooperatif çalışma konuları ile ilgili olarak birliğin yapacağı tesislere taahhüdü
dışında genel kurulca belirlenecek miktar üzerinden katılabilir.

    Madde 107- Kooperatif, kooperatifler birliğine girmekle ortaklarına bu
anasözleşmedeki yükümlülüklerden fazlasını yükleyemez.

    TEMSÄ°LCÄ°LÄ°K:
    Madde 108- Birlik genel kurullarında kooperatifi temsil etmek üzere kooperatif
genel kurulunca ortaklar arasından ortağı olduğu üst kuruluş anasözleşmesinde belirtilen
sayıda temsilci seçilir. Temsilcilerin görev süresi en az bir en fazla 4 yıldır. Genel kurulca
böyle bir süre tespiti yapılmaması halinde bir yıldır. Seçilen temsilcilerin her birinin birlik
genel kurulunda kooperatifi temsilen bir oy kullanma hakkı vardır. Seçilen temsilciler
kadar yedek üye de seçilir. Yetkili temsilcilerin uygun bir mazerete bağlı olarak birlik genel
kuruluna katılamaması durumunda ve yönetim kurulunca verilecek oy kullanma izin
belgesi karşılığında sırasıyla yedeklere de oy kullanma yetkisi verilir.
    DENETİM VE EĞİTİM:
    Madde 109- Kooperatif, bağlı bulunduğu üst birlikler tarafından eğitilebilir ve
denetlenebilir.
    Kooperatif, üst birliklerince kendilerine yönelik ve eğitim hizmetlerine ait giderlere
iÅŸtirak eder.

                        YEDİNCİ BÖLÜM
                      KOOPERATİFİN DAĞILMASI
    DAĞILMA SEBEPLERİ:
    Madde 110- Kooperatif;
    a) Anasözleşmede belirtilen süre genel kurul kararı ile uzatılmadığı takdirde, (bunun
için genel kuruldan fiilen kullanılan oyların 2/3 çoğunluğu gereklidir)
    b) Genel kurul kararı ile,
    c) İflasın açılması ile,
    d) Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya devralınması suretiyle (bunun için genel
kurulda fiilen kullanılan oyların 2/3 çoğunluğu gereklidir),
    e) Kanunlarda ön görülen diğer hallerde (ortak adedinin yasal kurucu ortak
adedinden aşağı düşmesi ile kooperatif organlarının kurulamaması, kooperatifin çalışma
konusu dışında veya amme kanunlarına karşı çalışma göstermesi, kooperatifin kanuni
tanımı dışına çıkması ve kâr peşinde koşan bir ticari şirket hüviyetine girmesi, acze
düşmesi gibi hallerde) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın mahkemeden alacağı karar
üzerine,
    f) Üç yıl üst üste olağan genel kurulunu yapmaması halinde,
    g) Amacına ulaşma imkânının bulunmadığının Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığınca tespiti halinde mahkemeden alacağı kararla dağılır.
    Madde 111- Mahkeme veya genel kurulca tasfiye memurları seçilmediği takdirde
tasfiye işlerini yönetim kurulu yapar.
    Tasfiye kurulu üyelerine, atamayı yapan merci tarafından tespit edilecek miktarda
ücret ödenir.
    TÄ°CARET SÄ°CÄ°LÄ°NE BÄ°LDÄ°RME:
   20   21   22   23   24   25   26   27   28