Page 26 - Kooperatif Ana Sozlesme
P. 26

Madde 112- İflasın dışında kooperatifin dağılması, yönetim kurulu veya
denetçilerce ticaret siciline tescil ve en çok birer hafta ile üç defa ilan ettirilir.

    İlana kooperatif alacaklarının belgeleri ile beraber bir yıl içinde başvurmaları gereği
yazılır. Bu sürenin başlangıcı üçüncü ilan tarihidir.

    Tasfiyenin bir yılda tamamlanması esastır. Bakanlığın uygun görmesi halinde bu süre
uzatılabilir. Süre ise üçüncü ilandan sonra başlar.

    TASFİYE MAMELEKİNİN PAYLAŞTIRILMASI:
    Madde 113- Tasfiye halinde giren kooperatifin bütün borçları ödendikten ve ortak
pay bedelleri geri verildikten sonra kalan mallar genel kurul kararıyla ortağı bulunduğu
üst birliğe veya ortaklar arasında bölüştürülür. Paylaştırma, dağılma anında kayıtlı ortaklar
veya hukuki halefleri arasında eşit olarak yapılır
    TASFÄ°YE HALÄ°:
    Madde 114- Kooperatifin diğer bir kooperatifle birleşmesi hali hariç olmak üzere
dağılan kooperatif tasfiye haline girer.
    Tasfiye haline giren kooperatif ortaklarla olan iliÅŸkilerinde dahi tasfiye sonuna kadar
tüzel kişiliğini korur ve unvanını (tasfiye halinde) ibaresini eklemek suretiyle kullanmakta
devam eder.
    AZÄ°L:
    Madde 115- Genel kurul kararı ile atanmış olan tasfiye memurları yahut bu görevi
yapan yönetim kurulu üyesi, genel kurul tarafından her zaman azledilebilir ve yerlerine
yenileri atanabilir.
    Ortaklardan birinin isteği ile de mahkeme, haklı sebepler dolayısıyla tasfiye işlemini
durdurabilir. Tasfiyeyi yürütmeye memur kimseleri azil ve yerlerine yenilerini atayabilir.
    AKTÄ°FLERÄ° SATMA YETKÄ°SÄ°:
    Madde 116- Genel kurul aksine karar vermedikçe tasfiye memurları kooperatifin
aktiflerini pazarlık suretiyle de satabilirler. Aktiflerin toptan satılabilmesi için genel kurulun
kararı gereklidir. Bu karar genel kurulun 2/3 çoğunluğu ile alınır.
    TASFİYE İŞLERİ
    İLK ENVANTER VE BİLANÇO:
    Madde 117- Tasfiye memurları görevlerine başlar başlamaz kooperatifin
tasfiyesinin başlangıcındaki durumunu inceleyerek buna göre envanter defterleri ile
bilançosunu düzenler ve genel kurulun onayına sunarlar. Tasfiye halinde genel kurul
toplantılarında nisap aranmaz. Kararlar oy çokluğu ile verilir.
    Tasfiye memurları, kooperatif yönetim kurulu ve denetçileri davet ederek kooperatifi
mali durumunu gösteren bir envanter ile bir bilançoyu birlikte düzenler. Bu düzenleme
işinde sözü edilen organ üyelerinden çalışmaya katılmayanları beklemek zorunda değildir.
    Tasfiye memurları, lüzum görürlerse kooperatif mallarına değer biçmek için
eksperlere başvurabilirler. Düzenlenen envanter ile bilanço tasfiye memurlarının
huzurunda yönetim kurulu tarafından imzalanır. Envanter ve bilançonun imzalanmasından
sonra tasfiye memurları dağılma halinde bulunan kooperatifin envanterde yazılı bütün
malları ile evrak ve defterlerine el koyar.
    ALACAKLILARI DAVET VE KORUMA:
    Madde 118- Alacaklı oldukları kooperatif defterleri veya diğer belgelerden anlaşılan
ve ikametgâhları bilinen şahıslara duyurma işlemi mahalli örf ve adetlerine göre, diğer
   21   22   23   24   25   26   27   28