Page 27 - Kooperatif Ana Sozlesme
P. 27

alacaklılar ise Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan suretiyle kooperatifin dağılmasından
haberdar edilerek alacaklarını beyana çağrılırlar.

    Alacaklı oldukları belli olanlar beyanda bulunmazlarsa alacaklılarının tutarı notere
verilir. Kooperatifin henüz vadesi dolmayan borçları ve ihtilaflı bulunan borçlarının
karşılığı olan para notere verilir.

    DEFTERLERÄ°N SAKLANMASI:
    Madde 119- Tasfiyenin sonunda evrak ve defterler on yıl saklanmak üzere notere
verilir.

    KOOPERATİFİN ÜNVANININ TİCARET SİCİLİNDEN ÇIKARILMASI
    Madde 120- Tasfiyenin sona ermesi üzerine kooperatife ait unvanın ticaret
sicilinden çıkarılması tasfiye memurları tarafından sicil memurluğundan talep olunur. Bu
talep üzerine sicilden çıkarılma durumu tescil ve ilan ettirilir.
    TASFİYE KURULUNUN SORUMLULUĞU:
    Madde 121- Tasfiye kurulu üyeleri, tasfiye işlerinin bir an önce bitirilmesi için,
çalışmakla yükümlüdür. Tasfiye kurulu üyeleri yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu
taşır.
    Tasfiye kurulu üyelerinin anasözleşmenin 71. maddesinin c fıkrasındaki niteliklere
haiz olması şarttır.
    BİRLEŞME SURETİYLE DAĞILMA:
    Madde 122- Kooperatif, bütün pasif ve aktifleri ile diğer bir kooperatif tarafından
devralınmak suretiyle dağıldığı takdirde sicilden çıkarma işlemi 1163 Sayılı Kooperatifler
Kanunun 84. maddesi uyarınca yapılır.

                       SEKİZİNCİ BÖLÜM
                        MALÄ° HÃœKÃœMLER
    USUL:
    Madde 123- Kooperatif, muhasebe usulünü bilanço esasına göre kurar ve kanunen
tutulması gerekli defterleri tutar ve çalışmalarını iş prensipleri esaslarına uygun olarak
düzenler. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca örnek muhasebe ve bilanço kabul
edildiği takdirde bunun uygulanması sağlanır.
    HESAP YILI:
    Madde 124- Maliye Bakanlığından özel hesap dönemi alınmadıkça hesap yılı Ocak
ayının birinci günü başlar. Aralık ayının son gününde biter.
    DEFTER TUTMA MÃœKELLEFÄ°YETÄ°:
    Madde 125- Kooperatif, ekonomik ve mali durumunu borç ve alacak ilişkilerini ve
her iş yılı içinde elde edilen neticeleri belirlemek amacıyla kooperatifin nitelik ve öneminin
gerektirdiği bütün defterleri, (yevmiye defteri, defteri-kebir, envanter defteri, ortaklık
defteri ve karar defteri gibi) tutmaya mecburdur.
    TASDÄ°K ETTÄ°RME VE BEYANNAME VERME MÃœKELLEFÄ°YETÄ°:
    Madde 126- 125’inci maddede belirtilen defterler yönetim kurulunca kullanılmaya
başlanılmadan önce kooperatifin bulunduğu yerin noterine tasdik ettirilir.
    TÄ°CARET KANUNU HÃœKÃœMLERÄ°NE ATIF:
   22   23   24   25   26   27   28