Page 1 - Kooperatifler Kanunu
P. 1

4571

KOOPERATÄ°FLER KANUNU (1)(2)

Kabul Numarası    : 1163

Kabul Tarihi     : 24/4/1969

Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 10/5/1969 Sayı : 13195
                        Sayfa : 1955
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 8

                       ⧫

Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara

      göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

                       ⧫

                        BİRİNCİ BÖLÜM
                       Kooperatif ve KuruluÅŸu
     A) Tarif:
     Madde 1 –(Değişik: 21/4/2004-5146/ 1 md.)
     Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle
meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, daya-
nışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan
değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir.
     B) Kuruluş, muteberlik şartları, isim kullanma yetkisi :
     Madde 2 – (Değişik: 15/2/2018-7099/7 md.) Bir kooperatif en az 7 ortak tarafından im-
zalanacak anasözleşme ile kurulur. Anasözleşmenin ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş
personel huzurunda imzalanması gerekir. İlgili Bakanlık faaliyet konuları itibarıyla kooperatifleri
sınıflandırmaya, çalışma bölgeleri oluşturmaya, kooperatif kuruluşu için asgari ortak sayısından
az olmamak üzere ortak sayısı ve kooperatif kurulmasına yönelik diğer şartlar ile usul ve esasları
belirlemeye yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili Bakanlık tarafın-
dan çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.
     Yapı kooperatifleri ile konusuna taşınmaz mal temliki dahil bulunan diğer kooperatiflerin
anasözleşmelerinde ortaklara taşınmaz mal temlik edileceği hakkındaki taahhütler başka bir resmi
şekil aranmaksızın muteberdir.
     Sermaye miktarı sınırlandırılarak kooperatif kurulamaz. Kooperatif adını ancak bu kanuna
göre kurulmuş teşekküller kullanabilir.
     (Ek: 6/10/1988-3476/1 md.) Kooperatifler ve üst kuruluşlarının unvanlarında, kamu ku-
rum ve kuruluşlarının isimlerine yer verilemez.
     C) Ä°zin verme, tescil ve ilan:
     Madde 3 – Ana sözleşme, Ticaret Bakanlığına verilir. Bakanlığın kuruluşa izin vermesi
halinde, kooperatif merkezinin bulunduÄŸu yer ticaret siciline tescil ve ilan olunur. Tescil ve ilan
olunacak hususlar şunlardır:
     1. Ana sözleşme tarihi,
     2. Kooperatifin amacı, konusu ve varsa süresi,

——————————
(1) 13/12/1983 tarih ve 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 50 nci maddesi hükmü gereğince anılan

   maddede sayılan kooperatiflerle ilgili olarak Ticaret Bakanlığına ve Bakanına verilmiş olan görev ve yet-
   kiler Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ve Bakanına devrolunmuştur.
(2) 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer
   Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 18 inci maddesiyle, bu Kanunda 5957 sayılı Ka-
   nun hükümlerine aykırılık bulunması durumunda mezkur kanun hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına
   alınmıştır.
   1   2   3   4   5   6