Page 2 - Kooperatifler Kanunu
P. 2

4572

     3. Kooperatifin unvanı ve merkezi,
     4. Kooperatifin sermayesi ve bunun nakdi kısmına karşılık olarak ödenen en az miktar ve
her ortaklık payının değeri,
     5. Ortaklık payı belgelerinin ada yazılı olduğu,
     6. Ayni sermaye ve devralınan akçalı kıymetlerle işletmelerin neden ibaret oldukları ve
bunlara biçilen değerler,
     7. Kooperatifin ne suretle temsil olunacağı ve denetleneceği,
     8. Yönetim Kurulu üyeleriyle kooperatifi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları,
     9. Kooperatifin yapacağı ilanların şekli ve anasözleşmede de bu hususta bir hüküm varsa
yönetim kurulu kararlarının pay sahiplerine ne suretle bildirileceği,
     10. Kooperatifin şubeleri: Kooperatifler, lüzum gördükleri takdirde memleket içinde ve
dışında şubeler açabilirler. Şubeler, merkezin sicil kaydına atıf yapılmak suretiyle bulundukları
yer ticaret siciline tescil olunurlar.
     Ticaret Bakanlığı, ana sözleşmelerin, kanunun ihtiyari hükümlerinden ayrıldığını ileri
sürerek kooperatifleri kuruluşuna izin vermekten kaçınamaz.
     Anasözleşmenin değişiklikleri de kuruluştaki usullere bağlıdır.
     D) Anasözleşmeye konacak hükümler:
     I – Mecburi hükümler:
     Madde 4 – Kooperatif anasözleşmesinde aşağıdaki hususlara ait hükümlerin yer olması
gerektir.
     1. Kooperatifin adı ve merkezi,
     2. Kooperatifin amacı ve çalışma konuları,
     3. Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,
     4. Ortakların pay tutarı ve kooperatif sermayesinin ödenme şekli, nakdi sermayenin en az
1/4 nün peşin ödenmesi,
     5. Ortakların ayni sermaye koyup koymıyacakları,
     6. Kooperatiflerin yükümlerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,
     7. Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev ve yetki ve sorumlulukları ve
seçim tarzları,
     8. Kooperatifin temsiline ait hükümler,
     9. Yıllık gelir gider farklarının, hesaplama ve kullanma şekilleri,
     10.Kurucuların adı, soyadı iş ve konut adresleri,
     II – İhtiyari hükümler:
     Madde 5 – Anasözleşme ayrıca aşağıdaki hususları da kapsıyabilir.
     1. Genel kurulun toplantısı, kararların alınması, oyların kullanılması hakkındaki hüküm-
ler;
     2. Kooperatifin çalışma şekline dair esaslar;
     3. Kooperatifin birliklerle olan münasebetleri;
     4. Kooperatifin diğer bir kooperatifle birleşmesine ait hükümler;
     5. Kooperatifin süresi.
     III – Yorumlayıcı hükümler:
     Madde 6 – 5 inci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı hususlar hakkında anasözleşme-
de hüküm olmadığı takdirde aşağıdaki hükümler uygulanır.
   1   2   3   4   5   6   7