Page 3 - Kooperatifler Kanunu
P. 3

4573

     1. Genel kurul, kooperatifi temsile yetkililer tarafından imzalanan taahütlü mektuplarla
veya mahalli gazete ile köylerde ise yazılı olarak imza karşılığı toplantıya çağrılır.

     2. Kooperatifin faaliyeti; kooperatifin amacı ve çalışma konusuyle sınırlıdır.
     E) Tüzel kişiliğin kazanılması ve sorumluluk:
     Madde 7 – Kooperatif ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. Tescilden önce koo-
peratif namına işlem yapanlar bunlardan şahsan ve zincirleme olarak sorumludur.

                         İKİNCİ BÖLÜM
               Ortaklık Sıfatının Kazanılması ve Kaybedilmesi
     A) Ortaklığa girme şartları ve ek ödemeler:
     1. Ortaklığa girme şartları ve ortak sayısı:
     Madde 8 – (Değişik: 6/10/1988 - 3476/2 md.)
     Kooperatif ortaklığına girmek için gerçek kişilerin medeni hakları kullanma yeterliliğine
sahip olmaları gerekir. Ortak olmak isteyen gerçek ve tüzelkişiler, kooperatif anasözleşmesi
hükümlerini bütün hak ve ödevleriyle birlikte kabul ettiklerini belirten bir yazı ile kooperatif
yönetim kuruluna başvururlar. Kooperatif, ortaklarına kendi varlığı dışında şahsi bir sorumluluk
veya ek ödemeler yüklüyor ise ortak olmak isteği, bu yükümlerin yazılı olarak kabul edilmesi
halinde değer taşır.
     Yönetim Kurulu; ortaklar ile ortak olmak için müracat edenlerin anasözleşmede gösterilen
ortaklık şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmak zorundadır.
     Yapı kooperatiflerinde konut, işyeri ve ortak sayısı genel kurulca belirlenir. Yönetim
Kurulu, genel kurulca kararlaştırılan sayının üzerinde ortak kaydedemez.
     II – Tüzel kişilerin ortaklığı:
     Madde 9 ––(Değişik: 21/4/2004 – 5146/ 2 md.)
     Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri amaçları bakımından ilgilendikleri kooperatiflerin
kuruluşlarına yardımcı olabilir, önderlik edebilir ve ortak olabilirler.
     B) Ortaklığın sona ermesi:
     I – Ortaklıktan çıkma serbestisi - tazminat:
     Madde 10 – Her ortağın kooperatiften çıkma hakkı vardır. Çıkma keyfiyetinin kooperati-
fin mevcudiyetini tehlikeye düşürmesi halinde ayrılmak istiyen ortağın, muhik bir tazminat
ödenmesine dahi hüküm anasözleşmeye konulabilir.
     II – Ortaklıktan çıkmanın sınırlandırılması:
     Madde 11 – Kooperatiften çıkma hakkının kullanılması, anasözleşme ile en çok 5 yıl için
sınırlandırılabilir.
     Haklı ve önemli sebeplerle bu süreden evvel çıkabileceği hususunda Anasözleşmeye
hüküm konulabilir.
     Bir ortağın hiçbir suretle kooperatiften çıkamıyacağına dair bağlamalar hükümsüzdür.
     III – Bildirme süresi ve çıkma zamanı:
     Madde 12 – Çıkış, ancak bir hesap senesi sonu için ve en az 6 ay önceden haber verilerek
yapılır. Anasözleşmede daha kısa bir süre belirtilip hesap senesi içinde çıkışa müsaade edilebilir.
     IV – Ortaklıktan çıkmayı kabulden kaçınma:
     Madde 13 – Yönetim kurulu, anasözleşmeye uygun olarak yapılacak isteğe rağmen, bir
ortağın kooperatiften istifasını kabulden kaçınacak olursa, ortak çıkma dileğini noter aracılığı ile
kooperatife bildirir. Bildiri tarihinden itibaren çıkma gerçekleşir.
   1   2   3   4   5   6   7   8