Page 7 - Kooperatifler Kanunu
P. 7

4577

     II – Kooperatifin sorumluluğu:
     Madde 28 – Anasözleşmede aksine hüküm olmadıkça kooperatif, alacaklılarına karşı
yalnız mamelekiyle sorumludur.
     1. Sınırsız sorumluluk:
     Madde 29 – Anasözleşme, kooperatifin varlığı borçlarını karşılamaya yetmediği hallerde,
ortaklarının da şahsan ve sınırsız olarak sorumlu tutulacaklarını hüküm altına alabilir. Bu takdirde
alacaklılar kooperatifin iflası veya diğer sebeplerle dağılması halinde alacaklarını tamamen sağlı-
yamazlarsa, kooperatifin borçlarından dolayı, kooperatif ortakları zincirleme ve bütün varlıklariy-
le sorumlu olurlar.
     2. Sınırlı sorumluluk:
     Madde 30 – Anasözleşmeye, kooperatif borçları için her ortağın kendi payından fazla
olarak şahsan ve belirli bir miktara kadar kooperatiften sonra sorumlu olacakları hususunda bir
hüküm konabilir. Ortakların tek başına sorumlu olacakları miktar kooperatifteki paylarının tutarı
ile orantılı olarak da gösterilebilir.
     İflasın sonuna kadar bu sorumluluk iflas idaresi tarafından ileri sürülür.
     3. Ek ödeme yüklemi:
     Madde 31 – Anasözleşme, ortakları ek ödemelerle yükümlendirebilir. Ancak, ek ödeme-
lerin yalnız bilanço açıklarını kapatmada kullanılması şarttır. Ek ödeme yükleme sınırsız olabile-
ceği gibi belirli miktarlarla veya iş hacmi ile veya paylarla orantılı olarak sınırlandırılabilir.
     Kooperatifin iflası halinde ek ödemeleri isteme hakkı iflas idaresinindir.
     4. Caiz olmıyan sınırlama:
     Madde 32 – Sorumluluğu belirli bir zamana bırakan veya bazı ortak grublarına yükleyen
anasözleşme hükümleri muteber değildir.
     5. Ä°flas halinde usul:
     Madde 33 – Ortakları şahsan sorumlu bulunan veya ek ödemelerle yükümlü olan bir
kooperatifin iflası halinde, iflas idaresi sıra cetvelini düzenlemekle beraber ortaklardan her birinin
payına düşen borcun ödenmesini kendilerinden ister.
     Tahsil olunamıyan meblağlar diğer ortaklar arasında bölüşülür. Aktif bakiyesi pay cetvel-
lerinin kesin olarak tespiti üzerine geri verilir. Ortakların birbirlerine rücu hakları saklıdır. Ortak-
ların geçici olarak tespit olunan borçlariyle pay cetveli aleyhine İcra ve İflas Kanunu hükümlerine
göre itiraz hakları vardır.
     6. Sorumluluk hükümlerinin değiştirilmesi:
     Madde 34 – Ortakların sorumluluğu ve ek ödemeler yükümleri ile ilgili değiştirmeler
ancak anasözleşmenin tadili ile mümkündür.Sorumluluk ve ek ödeme yükümleri konulması veya
bunların artırılması,bu husustaki kararın tescili ile kooperatifin bütün alacakları lehine hüküm
ifade eder. Sorumluluğun azaltılması hakkındaki kararlar, tescilden evvel doğmuş borçları kap-
samaz.
     7. Kooperatife yeni giren ortakların sorumluluğu:
     Madde 35 – Ortakları şahsan sorumlu, veya ek ödemelerle yükümlü bir kooperatifte,
durumunu bilerek yeni giren kimse, girişinden önce doğmuş olan borçlardan diğer ortaklar gibi
sorumlu olur. Buna aykırı mukavele hükümleriyle ortaklar arasındaki anlaşmalar üçüncü şahıslar
hakkında hüküm ifade etmez.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12