Page 8 - Kooperatifler Kanunu
P. 8

4578

     8. Bir ortağın ayrılmasından veya kooperatifin dağılmasından sonra sorumluluk:
     Madde 36 – Sınırsız veya sınırlı sorumlu bir ortak ölür veya diğer bir sebeple kooperatif-
ten ayrılışının kesinleştiği tarihten başlıyarak bir yıl veya anasözleşme ile tespit olunan daha uzun
bir süre içinde kooperatif iflas ettiği takdirde, ayrılmasından önce doğmuş olan borçlar için ortak
sorumluluktan kurtulamaz.
     Aynı şartlar altında veya aynı süre içinde ek ödeme yükümü de mevcut olmakta devam
eder.
     Bir kooperatif dağılırsa, dağılmanın Ticaret Siciline tescilinden başlıyarak bir yıl veya
anasözleşmede tespit olunan daha uzun bir süre içinde kooperatifin iflasının açılmasına karar
verilmesi halinde ortaklar aynı şekilde ek ödemelerle birlikte sorumludurlar.
     9. Sorumlulukta zamanaşımı:
     Madde 37 – Alacaklıların, ortakların şahsi sorumluluklarından doğan isteme hakları, daha
önce kanuni bir hüküm gereğince düşmedikçe iflas işlemlerinin sona ermesinden başlıyarak daha
bir yıl süre ile alacaklılardan her biri tarafından ileri sürülebilir.
     Ortakların birbirine olan rücu hakları da bu hakka vücut veren ödemenin yapıldığı andan
başlamak üzere bir yıl içinde zamanaşımına uğrar.

                       DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
                       Kooperatif Hesapları

     A) Gelir gider farkları, bölünmesi ve paylara faiz verilmesi:
     Madde 38 – Anasözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde ortaklarla yapılan mua-
melelerden bir yıllık faaliyet sonunda elde edilen hasılanın tamamı gelir gider farkı olarak koope-
ratifin yedek akçelerine eklenir.
     Gelir gider farkının ortaklar arasında bölüşülmesi öngörülmüş ise bu bölünme ortakların
muameleleri oranında yapılır.
     (Değişik: 6/10/1988 - 3476/7 md.) Gelir-gider farkının en az % 50'si ortaklara dağıtıldık-
tan sonra, ortakların sermaye paylarına genel kurul kararı ile Devlet Tahvillerine verilen en yük-
sek faiz haddini geçmemek üzere faiz ödenebileceği anasözleşme ile hükme bağlanabilir.
     (Değişik: 6/10/1988 - 3476/7 md.) Ortak dışı işlemlerden elde edilen hasılanın ortaklara
sermaye payları oranında dağıtılabileceği anasözleşmede hükme bağlanabilir. Dağıtılmadığı
takdirde, bunlar kooperatifin gelişmesine yarayacak işlerde kullanılmak üzere özel bir fonda
toplanır.
     Bir yıllık faaliyet neticeleri menfi olduğu takdirde açık, yedek akçelerden ve bunların kafi
gelmemesi halinde ek ödemelerle veya ortak sermaye paylariyle karşılanır.
     Menfi neticeler ortadan kaldırılmadıkça gelir gider farkı ve faiz dağıtımı yapılamaz.
     B) Yedek akçe ayırımı:
     Madde 39 – (Değişik birinci fıkra: 6/10/1988 - 3476/8 md.) Gelir-gider farkının en az %
10'u yedek akçeye, kooperatif üst kuruluşlarında ise buna ilaveten en az % 5'i fevkalade yedek
akçeye ayrılmadıkça ortaklara dağıtım yapılmaz.
     Yedek akçelerin ortaklara dağıtılacağına dair anasözleşmeye konacak hükümler muteber
deÄŸildir.
     C) Ortak ve personel için yardım fonları:
     Madde 40 – Anasözleşme gerek kooperatifin memurları ile işçileri, gerekse kooperatifin
ortakları için yardım kuruluşları vücuda getirmek ve bunları işletmek amacı ile yardım fonları
kurulmasını hüküm altına alabilir.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13